<< February 2021 >>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
1  A95: 1,202€/l
 DSL: 1,097€/l
 LPG: 0,546€/l 
2  A95: 1,203€/l
 DSL: 1,098€/l
 LPG: 0,546€/l 
3  A95: 1,204€/l
 DSL: 1,100€/l
 LPG: 0,547€/l 
4  A95: 1,205€/l
 DSL: 1,101€/l
 LPG: 0,547€/l 
5  A95: 1,207€/l
 DSL: 1,104€/l
 LPG: 0,548€/l 
6  A95: 1,209€/l
 DSL: 1,106€/l
 LPG: 0,549€/l 
7  A95: 1,209€/l
 DSL: 1,106€/l
 LPG: 0,551€/l 
8  A95: 1,210€/l
 DSL: 1,108€/l
 LPG: 0,551€/l 
9  A95: 1,213€/l
 DSL: 1,111€/l
 LPG: 0,551€/l 
10  A95: 1,215€/l
 DSL: 1,115€/l
 LPG: 0,551€/l 
11  A95: 1,219€/l
 DSL: 1,119€/l
 LPG: 0,553€/l 
12  A95: 1,222€/l
 DSL: 1,123€/l
 LPG: 0,553€/l 
13  A95: 1,225€/l
 DSL: 1,128€/l
 LPG: 0,554€/l 
14  A95: 1,226€/l
 DSL: 1,128€/l
 LPG: 0,554€/l 
15  A95: 1,228€/l
 DSL: 1,131€/l
 LPG: 0,555€/l 
16  A95: 1,232€/l
 DSL: 1,135€/l
 LPG: 0,556€/l 
17  A95: 1,239€/l
 DSL: 1,137€/l
 LPG: 0,558€/l 
18  A95: 1,242€/l
 DSL: 1,142€/l
 LPG: 0,559€/l 
19  A95: 1,249€/l
 DSL: 1,144€/l
 LPG: 0,563€/l 
20  A95: 1,249€/l
 DSL: 1,145€/l
 LPG: 0,566€/l 
21  A95: 1,250€/l
 DSL: 1,146€/l
 LPG: 0,567€/l 
22  A95: 1,252€/l
 DSL: 1,148€/l
 LPG: 0,567€/l 
23  A95: 1,254€/l
 DSL: 1,150€/l
 LPG: 0,567€/l 
24  A95: 1,255€/l
 DSL: 1,151€/l
 LPG: 0,568€/l 
25  A95: 1,256€/l
 DSL: 1,154€/l
 LPG: 0,568€/l 
26  A95: 1,257€/l
 DSL: 1,157€/l
 LPG: 0,569€/l 
27  A95: 1,263€/l
 DSL: 1,158€/l
 LPG: 0,569€/l 
28  A95: 1,265€/l
 DSL: 1,158€/l
 LPG: 0,570€/l